Untitled Document
Untitled Document
» Flavor
» Food Additive
» Food Coloring
» Food Preservation
» Food Seasoning
» Marination
» Spice & Spice Blend
» Asian Food Recipe
» European Food Recipe
» American Food Recipe
» South American Food Recipe
» Middle East Food Recipe
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ
» สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
» กรมโรงงานอุตสาหกรรม
» สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
» สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
» สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
» สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
» สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
» สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
» สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
» สถาบันอาหาร
» สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน
 

บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด


          บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด เราคือผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายส่วนประกอบและวัตถุปรุงแต่งอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ
ร้านอาหารแบบเครือข่าย ด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 6 กลุ่มด้วยกันคือ วัตถุปรุงแต่งรสชาติและมาริเนด เครื่องเทศและเครื่องเทศผสมพร้อมใช้งาน แป้งและแป้งผสมพร้อมใช้ กลิ่นและวัตถุเสริมกลิ่น สีอาหารธรรมชาติ และส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

          บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ที่มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในด้านการผลิต จำหน่าย และการวิจัยและพัฒนา มากว่า 15 ปี ด้วยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์โดยตรง ทำให้เรามีความรู้ความเข้าในเรื่องของส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการปรุงอาหารในแบบต่าง ๆ เช่น ไทย เอเซียน ยุโรป อเมริกัน หรือแม้แต่อเมริกาใต้

บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด เราเชื่อมั่นว่า สินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร แต่ต้องนำเสนอคุณค่า
อื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นส่วนควบไปด้วย ซึ่งก็คือ
- คุณภาพและความสม่ำเสมอของคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
- ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- กระบวนการผลิตของลูกค้า
- กระแสความนิยมในการบริโภคของผู้บริโภค
- ข้อกำหนด ข้อจำกัด มาตรฐาน และระเบียบการในการผลิตและการส่งออก
- มีการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเข้มข้น
- ข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงต่อลักษณะอาหารชาติพันธุ์

          จากความเชื่อและความรู้รวมทั้งประสบการณ์โดยตรงดังกล่าว ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการในการบริโภคอาหาร ลักษณะรสชาติของอาหาร ลักษณะการดำรง ชีวิตของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อทั้งผู้บริโภค และการผลิตใน ระดับอุตสาหกรรม

          เรามีทีมงานด้านการขายและการตลาด รวมทั้งการให้บริการลูกค้า ด้วยแนวความคิดเชิงนวัตกรรม มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ด้วยความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในกระแสการบริโภค และ
ความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
วิสัยทัศน์
          มุ่งมั่นนำเสนอส่วนผสมสำหรับการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีระบบ
และนวัตกรรม ภายใต้กรอบข้อมูลด้านการตลาด
ความต้องการของผู้บริโภค และข้อกำหนดต่าง ๆ
ด้วยความเข้าใจในรสชาติอาหารของภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วโลก

คุณค่าหลัก
I = Intelligence คือความฉลาดรอบรู้
N = Natural ingredients เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
S = Safety มีความปลอดภัย
I = Innovative พัฒนาด้วยนวัตกรรม
T = Trustfulness ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
ของลูกค้าจากแนวคิดผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตสินค้าออกจำหน่ายควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจในแวดวงของอุตสาหกรรมอาหาร การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท อินซิท ฟูดส์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ เครื่องปรุงรส และวัตถุเติมแต่งรสชาติ คุณภาพ และคุณลักษณะของอาหาร ดังนี้
- วัตถุเติมแต่งรสชาติอาหาร หรือ ซีซันนิ่ง
- เครื่องเทศและเครื่องเทศผสมพร้อมใช้
- กลิ่นหรือ เฟลเวอร์และวัตถุกระตุ้นกลิ่นรส

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีทั้งแบบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น สามระดับคือ
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐานในราคามาตรฐาน
- ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงเพื่อการลงทุนในระยะยาว
About Insit Foods Co., Ltd.
          Insit Foods is a market initiator in the development and supply of food ingredients for foods industry and food chain focusing on 6 categories of food ingredients ; seasoning and marinade, spice and spice blend, Flour and flour blend, flavor and flavor enhancer, Natural food color and Food ingredients and condiments.

          The company is the results of a value direct experience of investors who have been play a sufficient role in food ingredients development and supply for more than 10 years. Our direct knowledge base of food science and food technology including direct experience of food industry lead us to monitor international food ingredient preference including Thai, Asian, Continental and American food trend.

Insit Foods “We believe that good quality products of food ingredients is not enough for customer but must deliver other value to the customer along with high quality product. These sufficient values that we always deliver to the customers are;
- Quality and product character and appearance consistency
- Food safety for human consumable
- Further production process of our customer
- Marketing trend information and end consumer insight
- Food regulation and tariff and general safety practice for food products
- Focusing on research and development
- Information and direct knowledge of Ethnics & Exotic Food taste

          This believes, concept and knowledge base enabling us to firstly, deeply understand the need and want of end consumer including people life’s style for foods and dietary and secondary, enabling us to develop authentic-ethic and regional food concept as well as a wide range of creative, market focused for food ingredients.

Insit Foods is not only food ingredients but Intelligence Food Ingredients
Our Vision ;
          Intend to deliver safety food ingredients under systematically- creative -innovative research and development processes including marketing - consumer and regulation oriented beyond the truly understanding of ethnic food sensory worldwide.

Our Core Value ;
I = Intelligence
N = Natural ingredients
S = Safety
I = Innovative
T = Trustfulness

          Our sales and marketing teams are customer service and innovation led. Highly skilled technical salespeople combine comprehensive product knowledge with a detailed understanding of global food trends and commercial awareness to ensure complete customer support from concept to launch.

          Coupled with this is an in-depth understanding of customers' businesses and of their own customers. This enables our sales force to develop a bespoke support package and innovative, market-focused product concepts that reflect strategic commercial objectives.

          Every our concept is backed by detailed product knowledge and insight into global eating habits, ingredients and food trends such as healthy eating, convenience and provenance and presented with recommendations for taking the finished product to market.

          Market intelligence is monitored and evaluated on an ongoing basis to help us continue developing product concepts that will meet the exacting demands of multinational food processors worldwide.

We offer a comprehensive range of innovative and sufficient food ingredients, with each product specifically designed to meet individual customer needs. The Insit products range includes :
- Seasoning
- Marinade
- Flavored Powder and flavor enhancer

          All our product would be develop and supply for three style of products and businesses ; standard economy product, tailor made-sufficient product and innovative for long term investment product.
About & Us | Seasoning | Marinade | Soup & Powder | Flavored & Powder | Contact us
Copyright 2010 © www.insitfoods.com All Rights Reserved. Powered by siamsoft